0799 80 265
Comandati un Apel
07998 02 65
Comandati un Apel

CATALOGUL SERVICIILOR

în sistemul bugetar

Lista serviciilor prestate

 

 1. Generarea operațiunilor de casă cu întocmirea notei de contabilitate nr.1 – borderou cumulativ privind operaţiunile de casă f.nr.NC-1;
 2. Executarea operațiunilor trezoreriale în sistemul E-docplat a autorității/instituției bugetare. Introducerea extraselor bancare și generarea  notei de contabilitate nr. 2 – borderou cumulativ privind circulaţia mijloacelor în conturile curente f.nr. NC-2;
 3. Planificarea, calcularea și evidența veniturilor colectate a autorității/instituției bugetare. Formarea notei de contabilitate nr.3 – borderou cumulativ privind calcularea veniturilor aferente mijloacelor colectate f.nr. NC-3;
 4.  Calcularea și achitarea salariului angajaților instituțiilor din cadrul entității bugetare, conform legislației în vigoare și în baza schemelor de încadrare, listelor tarifare, tabelelor de pontaj dispozițiilor sau ordinelor de personal a instituției. Întocmirea Notelor de contabilitate nr.5 “Centralizarea statelor de retribuții a muncii” și nr.5a “Borderou centralizator privind reținerile din salariu“;
 5. Îndeplinirea lunară a Raportului privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate, formularul IPC18, IRM19 în sistemul fisc.md;
 6. Întocmirea și prezentarea rapoartelor statistice referitoare la activitatea financiară;
 7. Prezentarea lunară a rapoartelor operative în SIMF cu privire la statele și efectivul de personal, formularul FD-50;
 8. Generarea contractelor de achiziții publice prin portalul achizitii.md în conformitate cu Legea achizițiilor publice;
 9. Evidența creanțelor și datoriilor formate cu agenții economici în baza facturilor. Generarea notei de contabilitate nr. 6 – borderou cumulativ privind decontările cu furnizorii f. Nr. NC-6;
 10. Evidența lunară a decontărilor cu titularii de avans privind achitarea deplasărilor, formarea profesională, eliberarea combustibilului și alte cheltuieli. Formarea notei de contabilitate nr.8 – borderou cumulativ privind decontările cu titularii de avans f.nr. NC-8;
 11. Evidența mișcărilor activelor nefinanciare inclusiv:
 • evidența procurării produselor alimentare și consumul lor;
 • evidența combustibilului și casarea acestuia în baza foilor de parcus;
 • evidența pieselor de scimb, materialelor de uz gospodăres, rechizitelor de birou, materialelor didactice, medicamentelor, materialelor de construcție  și altor materiale cu generarea notelor de contabilitate respective nr.10, 12,13 (borderou cumulativ privind circulația mijloacelor fixe f.nr. NC-10; borderou cumulativ privind consumul produselor alimentare f.nr. NC-12; borderou cumulativ privind consumul de materiale f.nr. NC-13);
  1. Calcularea plății părintești cu formarea notei de contabilitate nr.15 – borderou centralizator de decontări cu părinţii pentru întreţinerea copiilor f.nr. NC-15;
  2. Evidența bunurilor primite și transmise cu titlu grătuit, cu generarea notei de contabilitate nr.16 – borderou cumulativ privind evidenţa activelor nefinanciare primite și transmise cu titlu gratuit f.nr. NC-16;
  3. Efectuarea periodică a inventarieirii, calcularea anuală a uzurii mijloacelor fixe cu formarea notei de contabilitate nr.11 – borderou centralizator privind calcularea uzurii și amortizării f.nr. NC-11;
  4. Evidența analitică a mijloacelor fixe cu îndeplinirea Fişelor pentru evidenţa mijloacelor fixe și înregistrarea lor în lista fişelor de inventariere pentru mijloacele fixe f.MF-5;
  5. Întocmirea proiectului de buget a instituțiilor din cadrul entității bugetare;
  6. Monitorizarea alocațiilor bugetare, efectuarea modificărilor, rectificărilor, repartizărilor și dezagregarea alocațiilor bugetare în modulul GAB a autorității/instituției bugetare;
  7. Contabilizarea lunară a tuturor operațiunilor economice și sistematizarea lor în notele de contabilitate, respectiv cu broșarea lor lunară;
  8. Generarea Cărții mari;
  9. Întocmirea raportelor financiare trimestriale și anuale, întroducerea acestora în modulul CNFD a Ministerului de Finanțe în termenii aprobați de către Direcția Finanțe.

 

 • Servicii de contabilitate pentru ONG-uri precum sunt: asociațiile sindicale, asociațiile părintești,  asociații obștești  și alte organizații necomerciale.
 • Servicii de contabilitate  pentru SRL-uri, Intreprinderi Individuale, Gospodării Țărănești.